veiligheid
economie
bestuur
campagne
milieu
verkeer
ruimte
veiligheid
De taken van de provincie op het gebied van veiligheid zijn: - In kaart brengen van risico’s en zorgen voor goed geïnformeerde burgers, met behulp van een provinciale risicokaart. - Toezicht houden op en controleren van veiligheidsmaatregelen en gemeentelijke rampenbestrijding. - Risico’s omtrent transport en opslag van gevaarlijke stoffen beperken
TRENDS
Veiligheid is niet tastbaar, het is een beleving. Burgers hebben er bepaalde verwachtingen van, ze gaan er vanuit dat de veiligheid wordt gewaarborgd door de overheid. Als de burger geen risico ervaart, gaat hij er vanuit dat hij veilig is. De provincie probeert de burger te informeren over mogelijke risico’s. Ze zetten hier steeds vaker online middelen voor in, waaronder social media, verschillende apps en de risicokaart. Zo proberen ze te bereiken dat de burger zelfredzaam is op het moment dat er een risico dreigt. Hierin slaagt de provincie niet. Van het Rijk en de gemeenten is zichtbaar wat zij doen, omdat zij uitvoerende taken hebben. De provincie heeft alleen een controlerende taak, waardoor zij voor de burger niet zichtbaar zijn. Daar komt bij dat de provincie in de media nauwelijks aandacht krijgt. Vooral de gemeenten en het Rijk krijgen veel aandacht van de pers en de provincie wordt daarbij overgeslagen.
PROBLEMEN
Het is een van de de kerntaken van de provincie om de burger te informeren over risico’s in de omgeving, zodat de burger zich hier bewust van is en weet wat hij moet doen in het geval van nood. Veiligheid is onzichtbaar en de provincie worstelt hiermee. Meerdere instanties houden zich bezig met veiligheid, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk. De provincie laat haar taken vervolgens weer over aan veiligheidsregio’s en regionale initiatieven. Daardoor weet de burger niet meer wie waar verantwoordelijk voor is. Het is dus niet duidelijk voor de burger wat de provincie doet op het gebied van veiligheid. Goede communicatie naar de burger toe ontbreekt, waardoor veiligheid nog ongrijpbaarder wordt. Een voorbeeld hiervan is de ontoereikende risicokaart. De provincie moet duidelijk en helder communiceren over welke verantwoordelijkheden waar liggen. Het is wellicht goed geregeld, maar dat is voor de burger niet zichtbaar. Deze onzichtbaarheid heeft consequenties voor de ervaring van veiligheid.
TOEKOMST
Veiligheid is een mooi thema om over te communiceren, omdat iedereen er direct mee te maken heeft. Maar het is ook een thema waarover de provincie duidelijker moet zijn naar de burger toe. De provincie mag hier een heldere stelling innemen. Daar hoort bij dat zij moet zeggen welke taken zij wel en niet uitvoert. Zo houdt de provincie zich bezig met gemeente-overstijgende zaken, zoals de veiligheid op provinciale wegen en in chemische bedrijven. Maak duidelijk aan gemeenten dat de provincie graag meedenkt over problemen, maar geef daarbij de grens aan zodat verantwoordelijkheden niet door elkaar gaan lopen. Door dit goed te communiceren, weet de burger ook beter waar hij aan toe is. Niet alleen helder communiceren is van belang, er valt ook veel winst te behalen in het bereiken van de burgers. Zorg ervoor dat zaken als de risicokaart en social media up-to-date, gebruiksvriendelijk en goed vindbaar zijn.
economie
De provincie ondersteunt de economie door: - Het creëren van werkgelegenheid - Het creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven - Te zorgen voor goede voorwaarden voor en samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen - Toezicht te houden op gemeentefinanciën - Te lobbyen bij de Rijksoverheid en de EU voor subsidies
TRENDS
De Provincie Zuid-Holland zet zich in om samenwerkingsverbanden met overheden, bedrijven en kennisinstellingen te ondersteunen. Zo heeft het Samenwerkingsverband Zuidvleugel (SVZ) samen met deze partijen één economische agenda opgesteld om de economie van de zuidelijke Randstad verder te ontwikkelen. Binnen het SVZ zijn specifiekere samenwerkingsverbanden die zich richten op sectoren zoals de haven en de tuinbouw. Omdat Zuid-Holland een betere positie op de wereldmarkt wil, zijn nieuwe technologieën en bedrijfsstrategieën nodig. Daarvoor is specialistische kennis vereist die gehaald kan worden uit opleidingen en onderzoeksinstituten. De provincie wil ook een betere positie door zich te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Ze investeert onder meer in het benutten van biologische grondstoffen, bijvoorbeeld om papier mee te produceren.
PROBLEMEN
Overheden, bedrijven en kennisinstellingen zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. De opleidingen sluiten bijvoorbeeld niet goed aan op wat bedrijven nodig hebben. Bedrijven vereisen meer specialistische kennis dan de opleidingen aanbieden. Daarom is er in bepaalde sectoren een tekort aan opgeleid personeel. Zo is voor de havenindustrie tegenwoordig meer denkwerk nodig, waardoor het simpele handwerk verdrongen wordt. Tegelijkertijd is meer specialistische kennis nodig, waardoor laagopgeleiden sneller zonder werk komen te zitten. Ook in de tuinbouw zijn er problemen, terwijl dit een belangrijke inkomstenbron is in de provincie. Producten hebben een lage marktprijs omdat deze in het buitenland goedkoper geproduceerd worden. Bovendien bestaat er concurrentie tussen de Nederlandse bedrijven onderling. Verder blijven economische kansen in het Groene Hart onderbenut. Dat komt doordat de focus op economische versterking in Zuid-Holland vooral op de zuidelijke Randstad ligt, terwijl sommige sectoren zowel in het Groene Hart als in de zuidelijke Randstad voorkomen.
TOEKOMST
De Zuidvleugel wil een breder platvorm aanbieden waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar komen om hun behoeftes beter uit te spreken. Het bedrijfsleven wil dat opleidingen meer aansluiten op de specialistische kennis die bedrijven vereisen. Om het tekort aan gespecialiseerd personeel op te vangen, wil de provincie meer internationaal talent aantrekken, maar ook het werk binnen de regio aantrekkelijker maken. Bedrijven kunnen daarnaast zo veel mogelijk gevarieerde producten aanbieden zodat ze minder met elkaar concurreren. Bovendien is samenwerking tussen de bedrijven nodig om problemen op te lossen, met name om de tuinbouw er weer bovenop te helpen. Om dat mogelijk te maken, zijn financiële bijdrages vanuit de provincie nodig. Tot slot wil de provincie dat sectoren in het Groene Hart en de Zuidvleugel nauwer met elkaar gaan samenwerken. Op deze manier kunnen economische kansen in de gehele provincie beter benut kunnen worden.
bestuur
Kader  Dit zijn de taken van de provincie Zuid-Holland:
TRENDS
Provincie legt verantwoordelijkheid neer bij gemeenteIMG_6788 (1) Het bestuur van de provincie is minder zichtbaar dan de gemeente en de landelijke overheid. Toch heeft de provincie veel te zeggen gehad over vervoer en de zorg. Maar dit jaar is dat veranderd. De provincies dragen steeds meer taken over naar de gemeenten. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, uitkeringen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. De stadsregio’s rond Den Haag (Haaglanden) en Rotterdam, die namens de provincie taken als openbaar vervoer en jeugdzorg regelden, zijn per 1 januari opgeheven. In plaats daarvan heeft de metropoolregio Rotterdam-Den Haag van de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid gekregen over het vervoer in die regio. Gemeenten krijgen naast meer taken, ook meer mogelijkheden om zelfstandig te handelen. De provincie houdt toezicht op het bestuur en de financiën van de gemeenten. Mochten deze financieel of bestuurlijk gezien grote problemen hebben stuurt de provincie aan op het samengaan van gemeenten.
PROBLEMEN
Zorg is een grote zorg De provincie draagt haar taken in de zorg over aan de gemeenten. De nieuwe taken en de forse bezuinigingen die hiermee gepaard gaan, leiden tot grote zorgen in sommige gemeenten. De gemeente Oegstgeest bijvoorbeeld geeft aan te weinig deskundigheid te hebben om de zorgtaken aan te kunnen. Gemeenten die het bestuurlijk en financieel zwaar hebben krijgen nog een half jaar om de overgang soepel te laten verlopen. Of dat lukt is nog maar de vraag, nu de stadsregio’s Haaglanden (Den Haag) en Rotterdam die dit eerst regelden zijn opgeheven. Naast bezuinigingen is er ook een tekort aan ambtenaren en een gebrek aan deskundigheid. De problemen in het bestuur dwingt gemeenten na te denken over het samengaan met andere gemeenten. Inwoners van gemeenten willen vaak niet fuseren met omringende gemeenten. Zo werd een fusie met Leiden in 2013 afgewezen door de politiek en inwoners van Oegstgeest.
TOEKOMST
Samenwerken is de toekomstIMG_6781 (1) De provincie Zuid-Holland moedigt gemeenten aan samen te werken. De nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen maakt de weg vrij voor gemeenten om onderling samenwerkingsverbanden aan te gaan. De provincie vindt het goed dat de gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag, die van de landelijke overheid geld krijgen voor vervoer, de handen in elkaar slaan op economisch terrein. Daarnaast wordt de samenwerking van gemeenten in de regio’s buiten Rotterdam-Den Haag door de provincie aangekondigd. Op deze manier kunnen ze de nieuwe taken beter aan en staan ze er economisch sterker voor. Ook andere gemeenten gaan samenwerkingen aan. Zo is in Oegstgeest in oktober 2014 besloten te gaan richten op samenwerking met de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude). Op deze manier kunnen ze de zorgtaken beter aan. De Leidse regio werkt voor jeugdzorg ook samen met andere gemeenten uit de regio (onder andere Katwijk, Noordwijk en Lisse).
campagne
Dit zijn de verkiezingsslogans in Zuid-Holland

 1. CDA: Het CDA staat achter u
 2. VVD: VVD houdt koers
 3. PvdA: Zuid-Holland sterker & socialer
 4. D66: Nu vooruit!
 5. PvvD: Hou vast aan je idealen!
 6. SP: Reken af!
 7. GroenLinks: Meer banen, schone energie
 8. PVV: Genoeg is genoeg
 9. ChristenUnie: Heel Zuid-Holland stemt
 10. 50Plus: Stem 50Plus
 11. SGP: Samen voor Zuid-Holland
 12. JezusLeeft: Jezus de beste Keus
 13. LibertarischePartij: De overheid is het probleem, niet de oplossing!
 14. NL Lokaal
 15. VrijzinnigePartij
 16. Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

In zeven thema’s wordt de staat van de provincie besproken. Vandaag: campagne.
TRENDS
Landelijke- en provinciale politiek

De Statenleden die bij de Provinciale Statenverkiezingen verkozen worden, kiezen een maand later de leden van de Eerste Kamer. Voor de huidige regeringscoalitie is de samenstelling van deze bestuurslaag belangrijk. Bij grote verliezen aan de zijde van de PvdA of de VVD, maar ook wanneer gedoogpartners Christenunie, SGP en D66 veel zetels winnen of verliezen, zijn een tussentijds regeerakkoord of nieuwe Tweede Kamerverkiezingen niet uitgesloten. De partijen die in de Tweede Kamer zitten, voeren hun campagne dan ook met die kennis in het achterhoofd. Mede hierom worden vertrouwde politici uit de Eerste- en Tweede Kamer uitgebreid ingezet in de Provinciale verkiezingscampagne. Bekende Haagse politici moeten stemmers overhalen om naar de stembus te gaan en daarmee indirect de samenstelling van de Eerste Kamer te beïnvloeden.
PROBLEMEN
Provinciale politiek onzichtbaar
In totaal doen er zestien partijen mee aan de verkiezingen, waarvan vijf partijen behoren tot de provinciale politiek. De partijen die niet de landelijke bekendheid van de Haagse partijen genieten, krijgen mede door kleinere campagnebudgetten ook minder aandacht voor hun campagnes. Ze pleiten bovendien voor een grotere scheiding tussen nationale en provinciale politiek. Daarnaast is het voor veel mensen onduidelijk wat de Provinciale Staten precies doen en waar hun verantwoordelijkheden liggen. Hierdoor zien mensen minder het belang in van de Provinciale Staten. Dit verklaart waarom de opkomst ieder jaar zo laag is. De provincie moet meer duidelijkheid scheppen over wat hun taken zijn . Ook is het lastig om onderscheid te maken tussen de provinciale standpunten van elke partij. De onzichtbaarheid blijkt ook uit de campagneposters voor de verkiezingen. De meeste partijen nemen in hun campagne weinig risico’s. Provinciale zaken krijgen bovendien geen aandacht op de posters.
TOEKOMST
Toekomstvisie
De provincie is op dit moment in de campagne voor Provinciale Statenverkiezingen nauwelijks zichtbaar. De nadruk op de Eerste Kamerverkiezingen maakt dat de provincie in veel gevallen ondergesneeuwd wordt. Een manier om duidelijker campagne te voeren is door dit zo lokaal mogelijk te doen. Minder aandacht voor de Haagse politici zou de campagne voor de Provinciale Staten duidelijker maken. Ook kan de burger meer worden betrokken bij de provinciale politiek. Er is immers nog veel onduidelijkheid over wat de Provinciale Statenverkiezingen inhouden en waar de provincie überhaupt voor staat en wat deze doet. Bovendien moeten de partijen met hun campagneposters meer risico durven te nemen. De verkiezingsposter van de PSP uit 1971 nam bijvoorbeeld een zeer duidelijk statement in.
milieu
Milieu. Dit zijn de taken van de provincie Zuid-Holland - Ruimtelijke ordening: beslissen over meer of minder natuurgebieden, industrieterreinen, landbouwgrond of wegen. - Zorgen voor een betere leefomgeving. - Schoonhouden van grond- en oppervlaktewater - Zorg dragen voor een schone lucht en luchtvervuiling tegengaan - Subsidies verstrekken om particulieren en bedrijven te stimuleren tot duurzame investeringe
TRENDS
De provincie Zuid-Holland heeft een brede samenwerking met boeren, bedrijven en natuurorganisaties. Dit heeft al verschillende resultaten opgeleverd, zoals het project ‘Boer en Natuur’, waar boeren samenwerken met de provincie om agrarisch land om te bouwen naar natuur. Daarnaast zijn er de zogenaamde Green Deals, waar de provincie een actieve rol in speelt. Dit zijn afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid voor duurzame projecten. Een succesvol voorbeeld is de Green Deal voor schone visserij, waarbij vissersboten hun afval voortaan niet meer in zee lozen, maar afgeven bij afvalverwerkingsbedrijven in de haven. Op bestuurlijk niveau verlopen samenwerkingen minder soepel. Bij energieopwekking of wegenbouw wordt de verantwoordelijkheid zowel door de provincie als door de nationale overheid opgeëist. Dit gaat regelmatig ten koste van de duurzaamheid in de provincie. Het kan daardoor voorkomen dat een Zuid-Hollands natuurgebied moet wijken voor een snelweg, terwijl er in een andere provincie twee natuurgebieden ter compensatie bijkomen.
PROBLEMEN
Zuid-Holland is de provincie met het minste oppervlak aan natuurgebied en de meeste uitstoot aan schadelijke stoffen. De diversiteit in planten en dieren neemt steeds verder af; slechts vijftien procent van de oorspronkelijke dieren is nog aanwezig in de provincie en klassiek Nederlandse weidevogels als de grutto worden met uitsterven bedreigd. Hoewel de provincie deze problemen herkent, wordt er volgens milieuorganisaties en onderzoekers te weinig gedaan om de problemen echt aan te pakken. Vooral een gebrek aan beschikbare subsidies wordt als pijnpunt genoemd. Ook lijken economische belangen vaak de voorkeur te krijgen boven duurzame afwegingen, zelfs als dit aanzienlijke gevolgen heeft voor het milieu. Een ander fundamenteel probleem is de onduidelijkheid die er bij bestuurders, onderzoekers en burgers bestaat over de precieze definitie van de begrippen ‘milieu’ en ‘duurzaamheid’. Dit maakt eenduidig beleid lastig. Een voorbeeld van onsamenhangend beleid is het project Seggelant II vlakbij Brielle. Daar moet een natuurgebied plaatsmaken voor een ‘duurzaam’ bedrijvencomplex. Bonenpluk-1024x768
TOEKOMST
Tussen maatschappelijke partijen en de overheid zijn al goede samenwerkingsverbanden en contacten gelegd; er bestaat dus een goede basis voor duurzame ontwikkeling. Dit is echter niet genoeg als Zuid-Holland in de toekomst de problemen op het gebied van milieu en duurzaamheid wil oplossen. Als er niet meer budget wordt vrijgemaakt en doelstellingen niet strenger worden nageleefd dan zullen de problemen op dit gebied aanhouden of zelfs ernstiger worden. Het economisch belang wint het daarbij nog vaak van zorgen om milieu en duurzaamheid. Het inzicht dat duurzaamheid en economie elkaar niet per se hoeven tegen te spreken lijkt nog niet aanwezig. Volgens verschillende milieuorganisaties en onderzoekers kunnen investeringen in natuur en milieu op lange termijn ook zorgen voor een economische impuls. Er lijkt echter nog vaak gekozen te worden voor op korte termijn economisch voordelige maatregelen die schade toebrengen aan het milieu. Zo worden er bijvoorbeeld extra wegen aangelegd terwijl het autoverkeer afneemt.
verkeer
Dit zijn de taken van de provincie Zuid-Holland:  
 • Het aanleggen en onderhouden van (provinciale) wegen, vaarwegen, tunnels, bruggen en fietspaden;
 • Het verzorgen van een goede en veilige doorstroom van het verkeer op alle provinciale wegen en vaarwegen;
 • Het regelen van openbaar vervoer in de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, de Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, de Rijn- en Bollenstreek en Midden-Holland.
  Bron: Zuid-Holland.nl
TRENDS
Steeds meer instanties en besturen werken samen om te zorgen voor een goede doorstroom van verkeer in de provincie Zuid-Holland. Zo is er een verkeersmanagement desk, een brugbedieningscentrale en een waterschap. Zij werken samen met andere wegbeheerders, zoals met Rijkswaterstaat en de gemeenten Den Haag en Rotterdam. De samenwerking wordt op een centraal punt in goede banen geleid: de Regiodesk.   De provincie regelt niet alleen het persoonsverkeer, maar ze gaat ook over het openbaar vervoer. Zo werken stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden sinds begin 2015 samen onder de naam Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Binnen deze samenwerking is sprake van een vervoersautoriteit. Dit houdt in dat de 23 gemeenten binnen de Metropoolregio samen verantwoordelijk zijn voor het stads- en streekvervoer. De gemeenten gaan onder andere werken aan het verbeteren van de busverbindingen tussen Delft, Rijswijk, Schiedam, Zoetermeer en Rotterdam The Hague Airport.   Het samenwerken gebeurt ook op kleine schaal, zoals in de Wassenaarsepolder en de Zuidbuurtseweg.
PROBLEMEN
Door de toenemende samenwerking is er steeds meer mogelijkheid tot groei. Zo wil Rotterdam The Hague Airport uitbreiden, staat de bouw van de Rijnlandroute gepland en worden er meer provinciale wegen aangelegd. Deze ontwikkelingen brengen ook weerstand met zich mee. Meer verkeer resulteert in meer drukte, en omwonenden maken zich zorgen over hun veiligheid, het milieu en geluidsoverlast. De vraag is of deze problemen kunnen worden opgelost. Er zullen altijd nieuwe projecten worden ontwikkeld waarbij niet alle betrokkenen het met elkaar eens zullen zijn.   De gemeenten, de provincie en het Rijk werken samen om de situatie bij nieuwe ontwikkelingen voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Dat lukt niet altijd. Zo is de informatievoorziening bij storingen van de Randstadrail lang niet altijd optimaal. Dit leidt niet alleen bij burgers maar ook bij gemeenten tot frustratie.    IMG_2416
TOEKOMST
De provincie geeft aan dat zij in de toekomst nog meer wil samenwerken met instanties en besturen om de infrastructuur in Zuid-Holland te verbeteren. De uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport en station Delft zijn hier voorbeelden van. Ook het verbeteren van het openbaar vervoer en de daarbij behorende informatievoorzieningen passen binnen deze toekomstplannen.   De grootste uitdaging is het tevreden houden van betrokken burgers bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. De provincie zou bij nieuwe investeringen nog meer rekening kunnen houden met deze groep. De dialoog tussen provincie en burgers zal daarbij altijd een belangrijke rol spelen.
ruimte
- Infrastructurele projecten - Wonen - Herbestemming - Natuur
TRENDS
De samenwerking op het gebied van ruimte vindt plaats op het gebied van provincie, gemeente en burger. Voor projecten als de Rijnlandroute of het uitbreiden van winkelcentrum Leidschendam-Voorburg hebben provincie en gemeente elkaar nodig. Beide partijen leveren bij deze grote projecten een deel van de kosten, vaak ondersteund door het Rijk. Deze megaprojecten worden op deze manier financieel haalbaar. Maar deze projecten gaan niet alleen gemeente en provincie aan. Zo hebben de plannen voor de Rijnlandroute directe gevolgen voor de bewoners aan de Oostvlietpolder en Papewegsepolder. Sommige van hun huizen moesten wijken voor de nieuwe weg en werden opgekocht door de provincie. Brieven, voorlichtingsavonden en duidelijke koopcontracten moesten zorgen voor een goede samenwerking. Toch bleven de protesten niet uit.
PROBLEMEN
Bij ruimtelijke ordening kan een samenwerking snel omslaan in tegenwerking. Bij grootschalige bouwprojecten is de samenwerking tussen provincie, gemeenten en burgers vaak niet gelijk. Sommige partijen hebben een grotere rol in de besluitvorming dan anderen. Daardoor ontstaat wrijving en kan het zijn dat burgers of gemeenten zich onvoldoende gehoord voelen. Zij hebben vaak het idee dat zij informatie op eigen initiatief moeten verzamelen. Burgers raken hierdoor gefrustreerd en verzetten zich tegen mogelijke verandering. Een ander probleem is dat de provincie bij sommige projecten een uitvoerende rol heeft tegenover de faciliterende rol van de gemeenten. Bij de aanleg van windmolens, kiezen gemeenten vaak de kant van bewoners en maken bezwaar. Zelden zijn alle partijen tevreden over een beslissing. Een goede communicatie is daarom belangrijk, maar dat is juist waar het nog vaak aan schort.
TOEKOMST
Veel provinciale plannen op het gebied van ruimte voor de komende jaren liggen al klaar. De Rijnlandroute gaat er ondanks tegenstand komen, er worden meer recreatiegebieden aangelegd en er worden windmolens gebouwd op verschillende locaties. Maar er zijn ook nog projecten waarvan nog niet duidelijk is of ze doorgang gaan vinden, zoals de uitbreiding van het winkelcentrum in Leidschendam-Voorburg. Samenwerking tussen provincie, gemeenten en andere partijen zal ook in de toekomst een belangrijk punt zijn bij ruimtegerelateerde zaken. Het is noodzakelijk om een balans te zoeken tussen de belangen van verschillende partijen. Het besluitvormingsproces moet helder gecommuniceerd worden om zo vertraging en protest te voorkomen.
journalistiek en nieuwe media
jnm blog
jnm facebook

universiteit leiden
leidsch dagblad
sleutelstad
unityfm

provincie zuid-holland

persbericht mail