“Uitbreiding takenpakket veiligheid is niet efficiënt”
Bron: Provincie Zuid-Holland

 

Veiligheid is een belangrijk gespreksonderwerp in onze huidige maatschappij. Nu de Provinciale Statenverkiezingen zijn begonnen is het belangrijk om te weten wat nou precies de rol is van Provinciale Staten op het gebied van veiligheid. Waar besteden zij  eigenlijk aandacht aan en zou deze rol eventueel moeten worden herzien, wanneer er gekeken wordt naar onderwerpen als terreur en criminaliteit? Wij vroegen het Geertjan Wenneker, lijsttrekker van D66 Zuid-Holland.

 

Kunt u mij uitleggen wat in uw optiek de rol van de Provinciale Staten is op het gebied van veiligheid?

 

De rol van de Provinciale Staten ligt uitsluitend bij hetgeen dat de provincie aangaat. Een voorbeeld hiervan is de verkeersveiligheid in de provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt bijvoorbeeld toegezien op de staat van de wegen, de inrichting van het wegennet, gevaarlijke kruispunten en de inrichting van de fietspaden. Een tweede punt waar de Provinciale Staten zich mee bezig houden is het toezien op de staat van de natuur- en recreatiegebieden. Deze gebieden zijn, wanneer zij niet goed onderhouden en beveiligd worden, een aantrekkelijke plek voor criminele activiteiten. In deze gebieden gebeuren ook wel eens ongelukken, bijvoorbeeld door het doorzakken van bruggen. Het is dus uiterst belangrijk dat hier goed op wordt toegezien. Tot slot zien de Provinciale Staten ook toe op de veiligheid rondom bedrijven. Het is belangrijk dat de risico’s rond de zogenoemde plofbedrijven (bedrijven die grote hoeveelheden chemisch materiaal bevatten) zo klein mogelijk worden gehouden door het naleven van vergunningen en het regelmatig uitvoeren van controles.

 

Wat zijn voor u en D66 de belangrijkste taken op het gebied van veiligheid?

 

Wat betreft de verkeersveiligheid vinden wij het belangrijk om te zorgen voor bredere en het liefst vrij liggende fietspaden. De huidige fietspaden zijn vaak niet berekend op de steeds grotere stroom fietsers en de verschillende voertuigen die gebruik maken van de fietspaden. Door deze breder te maken verhelp je dit probleem en wanneer deze fietspaden vrij komen te liggen van de grotere wegen kun je ongelukken met bijvoorbeeld auto’s voorkomen. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat er goed wordt toegezien op de veiligheid van bedrijven, met name als deze gevestigd zijn in de nabijheid van woonwijken. Een eventuele ramp bij deze bedrijven zouden grote gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de mensen in de omgeving. Door middel van controles en het naleven van vergunningen moet hierop worden toegezien.


Er is een duidelijke scheiding zichtbaar tussen de rol van de Provinciale Staten en de gemeentes op het gebied van veiligheid. Vraagt het huidige klimaat, waarin bijvoorbeeld de terreurdreiging in Nederland substantieel is om een herziening van die rol?

 

Nee. Er is een duidelijke scheiding tussen het takenpakket van de Provinciale Staten en die van de gemeente. De gemeente ziet er op toe dat zaken als terreurdreiging, criminaliteit, drugssmokkel etc. zo goed mogelijk worden aangepakt. Wij zien daarentegen toe op de veiligheid die voor de provincie van belang is, zoals de verkeersveiligheid en de veiligheid van natuur- en recreatiegebieden. Door deze zaken gescheiden te houden wordt de kennis rondom deze onderwerpen optimaal benut en zodoende de beste beslissingen genomen.

 

Denkt u dat er een effectief beleid zou kunnen ontstaan wanneer de Provinciale Staten hier wel meer zeggenschap over zouden krijgen?

 

Nee dit zou averechts werken. De Provinciale Staten hebben op dit moment namelijk geen kennis van onderwerpen zoals terreur of criminaliteit. De specialisten op dit gebied zitten bij de uitvoerende organen zoals de politie. Om enige kennis van deze onderwerpen te krijgen zouden de leden van de Provinciale Staten hierin geschoold moeten worden, wat natuurlijk enorm veel tijd vergt. Ook is het zo dat bemoeienis van de Provinciale Staten leidt tot langere discussies omtrent bepaalde zaken en het uitvoerend proces hierdoor wordt vertraagd. Daarnaast doen de gemeentes een prima taak op het gebied van terreurbestrijding en criminaliteit waardoor het vanuit mijn standpunt niet nodig is om hier enige verandering in te brengen.

 

 

“Uitbreiding takenpakket veiligheid is niet efficiënt”
Roy Schutte