Milieusubsidies in de toekomst: rondvraag onder politieke partijen

Provincies hebben meer zeggenschap gekregen over het milieu en het natuur. Met het al dan niet verstrekken van milieusubsidies kunnen provincies onderscheid maken. Dat hebben ze de afgelopen jaren ook gedaan en de verschillen tussen provincies zijn er. Hoe gaat het nu verder in de toekomst? Zouden de partijen willen dat de komende vier jaar nieuwe milieusubsidies worden ingevoerd? Of menen ze dat er effectievere manieren zijn om Zuid-Holland duurzamer en milieuvriendelijker te maken? Een rondvraag onder de grootste politieke partijen en een inkijk in de verkiezingsprogramma’s geven inzicht.

CDA

“De provincie zal de komende 4 jaar een hele belangrijke taak krijgen in het promoten van duurzame energie. Het CDA wil dat de provincie daar meer financiële ruimte voor zal maken. Dat betekent onder andere een herschikking van geldstromen, en daarvoor wil het CDA de huidige subsidiestormen onder de loep nemen. De tijd is voorbij dat we ieder jaar een zakje met geld geven aan milieuorganisaties in de zin van “hier is het geld en ga uw gang.” Subsidies moeten geen automatismen meer zijn, maar moeten we telkens controleren op de effectiviteit. Daarnaast is het CDA er niet voor dat de overheid alles zelf doet. Een wildgroei aan subsidies is ongewenst. In plaats daarvan geeft het CDA voorkeur aan subsidies die een initiatief enkel op gang helpen om daarna zelfredzaam te zijn.”

D66

“Zuid-Holland is geen rijke provincie, en D66 vindt dat we terughoudend moeten zijn bij het verstrekken van subsidies. Als het gaat om het verbeteren van het milieu, kiezen wij liever voor andere oplossingen. Soms kan een subsidieregeling juist wel meerwaarde hebben. Wat mij betreft gaat het er dan vooral om dat de subsidie een ondernemer aanzet tot verandering, hem een zetje geeft als het ware, maar niet alle kosten dekt.”

PvdA

“In zijn algemeenheid is wetgeving effectiever, maar lang niet alles is met wet- en regelgeving afdwingbaar. We vinden vooral dat in de huidige subsidiestromen – zoals voor herstructurering bedrijventerreinen, innovatiesubsidies e.d – meer aandacht voor duurzaamheid moet worden besteed. De PvdA wil ook een subsidieregeling om actief initiatieven te steunen die een aantoonbaar positief effect hebben op de klimaatbestendigheid en leefbaarheid van steden. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van groene daken en de aanleg van tijdelijke speelplekken op braakliggende terreinen.”

SP

“Als de subsidie aanvraag voldoet aan de provinciale regels en het doel nuttig is zijn we zeker voor subsidies om het milieu te verbeteren, de subsidies voor schonere motoren zijn daar een voorbeeld van. Als het gaat om het ondersteunen van agrariërs die hun bedrijf willen omvormen naar een meer extensieve bedrijfsvoering zet de SP ook in op provinciale, al dan niet gecombineerd met Europese, subsidies.”

VVD

“Innovatief ondernemerschap draagt bij aan een duurzamere leefomgeving en nieuwe werkgelegenheid. Toekomstgerichte ondernemers richten zich op een duurzame productie. Het verlenen van subsidies op dit vlak vindt de VVD dan ook niet nodig en ongewenst. Door eenvoudige procedures worden duurzame ontwikkelingen ruimtelijk gefaciliteerd.
Daarnaast zijn er veel Europese subsidiemogelijkheden. De provincie moet bevorderen dat Zuid-Hollandse bedrijven, instellingen en gemeenten kansrijke projectaanvragen indienen voor Europese subsidies.”
 
De PVV heeft helaas niet gereageerd. Ook in het provinciale verkiezingsprogramma laat de partij zich niet uit over milieusubsidies.

Milieusubsidies in de toekomst: rondvraag onder politieke partijen
Sheila