Containerbegrip ’milieu’ politiek twistpunt

Iedere politieke partij besteedt in haar programma voor de naderende Provinciale Statenverkiezingen aandacht aan het milieu. Kreten als ‘verbetering van het milieu’ en ‘de balans tussen economie, milieu en de schaarse ruimte kan veel beter’ zijn tussen de standpunten van de provinciale fracties te vinden. Onduidelijk blijft wat de partijen nou precies verstaan onder het containerbegrip ‘milieu’ en wat voor beleid daaruit volgt. 

 

Een rondgang langs zeven fractievoorzitters van de fracties in Zuid-Holland biedt een overzicht van de visie op onze leefomgeving. In de volgorde van links naar rechts georiënteerd geven uw provinciale lijsttrekkers een definitie van het containerbegrip.

 

Bart Vermeulen, lijsttrekker Socialistische Partij Zuid-Holland

’’Wij hanteren geen letterlijke definitie omdat mensen wel snappen dat het om een groene omgeving gaat. Het gaat om de leefomgeving van mensen. Daar vallen ook de natuur en de diertjes onder. Voor ons is het volgende belangrijk: wat zijn nou de gevolgen van de provincie voor de directe omgeving van mensen?’’

 

Carla van Viegen, lijsttrekker Partij voor de Dieren Zuid-Holland
’’Wij verstaan onder milieu: onze leefomgeving: water, lucht, bodem. Wij willen dat de provincie een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen op de korte termijn. Bij de provincie ligt de taak van het stimuleren van milieuvriendelijke productie en consumptie, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten. De provincie kan zo ook kansen bieden aan innovatieve en oplossingsgerichte bedrijven.’’

 

Chris Schaapman, lijsttrekker ChristenUnie Zuid-Holland
’’Milieu is zowel ondergronds (zoals bodem) als bovengronds (bijvoorbeeld lucht) en heeft daarmee invloed op je directe fysieke leefomgeving. Een voorbeeld van een goed milieu kan zijn dat u in een hele groene, frisse leefomgeving woont. De ChristenUnie wil meer schone lucht in Zuid-Holland en daar een aanpak voor, zeker in de stedelijke omgevingen.’’

 

Servaas Stoop, lijsttrekker Staatkundig Gereformeerde Partij Zuid-Holland
’’De schepping mag bebouwd en beheerd worden. Wij hebben deze in bruikleen. We moeten het kwetsbare milieu dus beschermen en zorg dragen voor de gezondheid van mens en dier. Voor milieu en milieubeleid zijn voor de SGP duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit de sleutelbegrippen. Het gaat dan om de factoren zoals omgevingskwaliteit, luchtkwaliteit, geluid, licht en afvalstoffen. Klimaat- en energiebeleid zijn onderdeel van het milieubeleid.’’

 

Huri Sahin, lijsttrekker Groenlinks Zuid-Holland

’’Het beschermen van het milieu is één van de belangrijkste uitgangspunten van GroenLinks. ’Een leefbaar milieu en herstel van het ecologisch evenwicht’ is één van de grondbeginselen.’ Vanuit dit uitgangspunt wil GroenLinks in Zuid-Holland – één van de meest dichtbevolkte en vervuilde gebieden ter wereld – de grote druk op het milieu in Zuid-Holland verkleinen door schone energie, behoud van groen en duurzame mobiliteit.’’

 

Ron Hillebrand, lijsttrekker Partij van de Arbeid Zuid-Holland

’’De PvdA Zuid-Holland spreekt liever over leefomgevingskwaliteit dan milieu. Zodat iedere inwoner veilig en gezond in Zuid-Holland kan leven moeten risico’s van de zware industrie worden beperkt en moeten bodem en lucht schoner worden. Voor een gezonde leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen (duurzaamheid) moet zuinig met de resterende ruimte en schaarse grondstoffen worden omgegaan en versneld worden overgestapt op groene energie.’’

 

Geertjan Wenneker, lijsttrekker Democraten’66 Zuid-Holland
’’De provincie zet zich in voor een veilige en leefbare omgeving voor haar inwoners. De lucht, het water en de bodem zijn van goede kwaliteit, geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. Wij hebben in de discussies steeds benadrukt dat veiligheid voor werknemers, omwonenden en het milieu in de industrie altijd voorop dient te staan en nooit ondergeschikt mag worden gemaakt aan financiële belangen.’’

 

Hans Démoed, lijsttrekker Christen-Democratisch Appèl Zuid-Holland

’’Milieu is voor het CDA alles wat met leefomgeving te maken heeft. Het is een verzamelbegrip dat rekening houdt met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en aspecten als bodem, geluid, externe veiligheid, etc.’’

 

Ondanks herhaalde pogingen is de redactie er niet in geslaagd een reactie te krijgen van Floor Vermeulen (VVD), John Struijlaard (50Plus) en Henk de Vree (PVV).

 

Foto: Flickr  

Containerbegrip ’milieu’ politiek twistpunt
Michiel van Gruijthuijsen